Language of document : ECLI:EU:F:2013:179

BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
VAN DE EUROPESE UNIE

(Eerste kamer)

8 november 2013

Zaak F‑9/13

Luigi Marcuccio

tegen

Europese Commissie

„Openbare dienst – Beroepstermijn – Termijnoverschrijding – Beroep kennelijk niet-ontvankelijk”

Betreft:      Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarmee Marcuccio verzoekt om nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie om een schuldvordering die zij had op Marcuccio te verrekenen met een schuldvordering van Marcuccio op de Commissie.

Beslissing:      Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

Samenvatting

Beroepen van ambtenaren – Termijnen – Aanvang – Kennisgeving – Begrip – Tot een ambtenaar gericht besluit tot afwijzing van zijn klacht dat is gesteld in een taal die deze voldoende beheerst – Daaronder begrepen

(Ambtenarenstatuut, art. 91, lid 3)

De kennisgeving van een besluit tot afwijzing van een klacht dat is gesteld in een andere taal dan de moedertaal van de betrokken ambtenaar of de taal waarin de klacht was gesteld, is slechts regelmatig wanneer de betrokkene er deugdelijk kennis van heeft kunnen nemen.

(cf. punt 24)

Referentie:

Gerecht van eerste aanleg: 7 februari 2001, Bonaiti Brighina/Commissie, T‑118/99, punten 16‑19