Language of document : ECLI:EU:F:2014:214

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

zo 17. septembra 2014

Vec F‑12/13

CQ

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Zmluvní konferenční tlmočníci (ZKT) – Článok 90 PZOZ – Psychické obťažovanie – Článok 12a služobného poriadku – Interné pravidlá týkajúce sa poradného výboru pre obťažovanie a jeho predchádzanie na pracovisku – Tajnosť rokovaní uvedeného výboru – Zjavne nesprávne posúdenia“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, v ktorej CQ navrhuje zrušenie rozhodnutia z 8. mája 2012, ktorou orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy Európskeho parlamentu (ďalej len „OOUPZ“) v súlade so stanoviskom poradného výboru pre obťažovanie a jeho predchádzanie na pracovisku (ďalej len „výbor pre obťažovanie“ alebo „výbor“ ) dospel k záveru, že žalobkyňa nebola vo svojej funkcii dočasného zamestnanca psychicky obťažovaná svojim vedúcim útvaru

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. CQ znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky parlament.

Abstrakt

1.      Úradníci – Zmluvní konferenční tlmočníci – Úprava v služobnom poriadku – Zmluvní zamestnanci pre pomocné úlohy

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, články 3b a 90)

2.      Úradníci – Psychické obťažovanie – Pojem – Správanie, ktorého cieľom alebo následkom je diskreditácia dotknutej osoby alebo zhoršenie jej pracovných podmienok – Požiadavka opakovaného správania – Požiadavka úmyselného správania – Rozsah – Neexistencia požiadavky zlého úmyslu obťažovateľa

(Služobný poriadok úradníkov, článok 12a ods. 3)

3.      Úradníci – Dovolenky – Riadna dovolenka – Žiadosti o dovolenku – Lehota na vybavenie administratívou – Neexistencia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 57 prvý odsek)

4.      Úradníci – Psychické obťažovanie – Pojem – Omeškanie pri vybavení žiadostí o riadnu dovolenku – Vylúčenie – Podmienky

(Služobný poriadok úradníkov, článok 12a ods. 3)

5.      Úradníci – Práva a povinnosti – Účasť na jazykových kurzoch v záujme služby – Povinnosti v prípade neúčasti

6.      Úradníci – Povinnosť administratívy poskytnúť pomoc – Vykonanie v oblasti psychického obťažovania – Interné vyšetrovanie údajného psychického obťažovania – Konanie – Druhé vypočutie účastníka konania, proti ktorému je podaná sťažnosť – Porušenie práva na obhajobu – Neexistencia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 12a ods. 3)

1.      Prijatie zmluvného konferenčného tlmočníka Európskym parlamentom podľa článku 90 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nevyhnutne priznáva tomuto tlmočníkovi postavenie zmluvného zamestnanca, a konkrétne zmluvného zamestnanca v zmysle článku 3b podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, pretože článok 90 týchto podmienok je zaradený v kapitole 5 s názvom „Osobitné ustanovenia pre zmluvných zamestnancov uvedených v článku 3b“ hlavy IV podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

(pozri bod 74)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: rozsudok Cantisani/Komisia, F‑71/10, EU:F:2012:71, bod 60

2.      Článok 12a ods. 3 služobného poriadku definuje psychické obťažovanie ako nevhodné správanie, ktoré na jeho preukázanie vyžaduje splnenie dvoch kumulatívnych podmienok. Prvá podmienka sa týka existencie správania, hovoreného slova, činov, gest alebo písaného slova, ktoré sa prejavujú počas určitého obdobia, opakujú sa alebo sú systematické, čo znamená, že psychické obťažovanie treba chápať ako proces, ktorý sa nevyhnutne odohráva v čase a predpokladá existenciu opakovanej alebo pokračujúcej činnosti, ktorá je úmyselná. Druhá kumulatívna podmienka vyžaduje, aby toto správanie, hovorené slovo, činy, gestá alebo písané slovo mali za následok zásah do osobnosti, dôstojnosti alebo fyzickej alebo psychickej integrity osoby. Zo skutočnosti, že prídavné meno „úmyselný“ sa týka prvej podmienky, a nie druhej, je možné vyvodiť dvojaký záver. Na jednej strane správanie, hovorené slovo, činy, gestá alebo písané slovo uvedené v uvedenom článku služobného poriadku musia vykazovať úmyselnú povahu, čo z rozsahu pôsobnosti tohto ustanovenia vylučuje konania, ku ktorým by došlo náhodne. Na druhej strane sa naopak nevyžaduje predložiť dôkaz, že toto správanie, hovorené slovo, činy, gestá alebo písané slovo boli podniknuté s úmyslom poškodiť osobnosť, dôstojnosť alebo fyzickú či psychickú integritu osoby. Postačuje, aby tieto konania, ak boli spáchané úmyselne, objektívne také následky vyvolali.

Napokon z toho, že dotknuté konania musia mať podľa článku 12a ods. 3 služobného poriadku nevhodnú povahu vyplýva, že kvalifikácia obťažovania je podmienená tým, že je dostatočne objektívne v tom zmysle, že nestranný, rozumný a bežne citlivý pozorovateľ v rovnakých podmienkach by ho považoval za neprimerané a hodné kritiky.

(pozri body 76 – 78)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: rozsudky Q/Komisia, F‑52/05, EU:F:2008:161, body 134 a 135, v tomto bode nezrušený rozsudkom Komisia/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347; Skareby/Komisia, F‑42/10, EU:F:2012:64, bod 65, a Cantisani/Komisia, EU:F:2012:71, bod 89

3.      Hoci podľa článku 57 prvého odseku služobného poriadku má úradník za kalendárny rok nárok na riadnu dovolenku trvajúcu najmenej 24 pracovných dní a najviac 30 pracovných dní, toto ustanovenie predsa len nestanovuje pre administratívu žiadne záväzné lehoty na vybavenie žiadosti úradníkov a zamestnancov o dovolenku.

(pozri bod 112)

4.      Pokiaľ ide o prejav psychického obťažovania v súvislosti s vybavením žiadostí o riadnu dovolenku platí, že nadriadenému nemožno vytýkať prípadné omeškanie pri schválení žiadosti o ročnú dovolenku, keď možno toto omeškanie pripísať inému útvaru a keď je žiadosť v každom prípade vybavená včas. Platí to vtedy, keď dotknutý zamestnanec dostane potvrdenie o schválení dovolenky dva týždne pred požadovaným obdobím.

Proti upozorneniu vedúceho útvaru, že žiadosti o dovolenku treba podať najmenej päť pracovných dní pred požadovanou dovolenkou ako takému nemožno mať výhrady, keďže takéto upozornenie je v záujme riadneho fungovania služby.

Nemožno mať výhrady ani proti tomu, keď vedúci útvaru upozorní zamestnanca, že musí vyčerpať zostatok svojej riadnej dovolenky pred skončením zmluvy dočasného zamestnanca, pretože naopak správne personálne riadenie vyžaduje dbať na to, aby pracovníci oznámili a využili svoju riadnu dovolenku tak, aby sa zabránilo jej prenosu do ďalších rokov alebo náhrade za takúto nevyčerpanú dovolenku pri skončení zmluvy uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.

(pozri body 116 – 118)

Odkaz:

Súd pre verejnú služby: rozsudok Q/Komisia, EU:F:2008:161, bod 180

5.      Zápis do jazykových kurzov v záujme služby organizovaných v bežnom pracovnom čase má za následok, že dotknutá osoba musí svoju neúčasť na týchto kurzoch okamžite ospravedlniť u svojho nadriadeného a u služby zodpovednej za uvedené jazykové kurzy.

Po tom, čo dotknutý úradník alebo zamestnanec náležite informoval svojho vedúceho útvaru o dôvodoch svojej neúčasti na jazykovom kurze, je jeho povinnosťou osobne podniknúť na útvare pre vzdelávanie zodpovednom za tento kurz potrebné administratívne kroky, následne sa ubezpečiť, že tento útvar vykonal vhodné zmeny v jeho administratívnom postavení a ospravedlniť každú svoju neúčasť aj na tomto útvare.

(pozri body 120 a 121)

6.      Pokiaľ ide o interné vyšetrovanie údajného psychického obťažovania vykonávané podľa vnútorných pravidiel Európskeho parlamentu týkajúcich sa poradného výboru pre obťažovanie a jeho predchádzanie na pracovisku, výbor pre obťažovanie nie je pri svojich rokovaniach viazaný záväznými procesnými pravidlami, ktoré by mu ukladali povinnosť vypočuť žalujúceho účastníka konania druhýkrát, pokiaľ to nepovažuje za nevyhnutné. Jeho úloha je poradná a jeho stanovisko nepredstavuje akt spôsobujúci ujmu tomuto účastníkovi konania. Navyše pred výborom pre obťažovanie sa údajná obeť a údajný obťažovateľ nenachádzajú v rovnakom postavení. Údajný obťažovateľ musí mať právo brániť sa proti sťažnosti podanej na výbor, ako to spresňuje článok 10 druhý odsek uvedených vnútorných pravidiel. Za týchto okolností skutočnosť, že údajnému obťažovateľovi bola daná ďalšia možnosť, aby sa vyjadril k obvineniam proti nemu, nemôže preukazovať, že výbor pre obťažovanie porušil právo údajnej obete na obhajobu alebo svoju povinnosť nestrannosti.

(pozri bod 147)