Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 12 декември 2012 г. - Cerafogli/ЕЦБ

(Дело F-43/10)

(Публична служба - Персонал на ЕЦБ - Оплакване за психически тормоз - Административно разследване - Достъп до преписката от разследването - Доклад от разследването - Явна грешка в преценката)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Maria Concetta Cerafogli (Франкфурт-на-майн, Германия) (представители: адв. L. Levi и адв. M. Vandenbussche)

Ответник: Европейска централна банка (представители: P. Embley и F. Feyerbacher, подпомагани от адв. B. Wägenbaur)

Предмет

Искане за отмяна на решението на ЕЦБ, с което се отхвърлят оплакванията на жалбоподателката за дискриминация и за накърняване на нейното достойнство в резултат от поведението на нейното ръководство, както и искане за обезщетение.

Диспозитив

1)    Отхвърля жалбата.

2)    Г-жа Cerafogli понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски, направени от Европейската централна банка.

____________

1 - ОВ C 209, 31.7.2010 г., стр. 56.