Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 16 maja 2012 r. – Skareby przeciwko Komisji

(Sprawa F-42/10)1

(Służba publiczna – Obowiązek wspomagania – Artykuły 12a i 24 regulaminu pracowniczego – Mobbing ze strony przełożonego)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Carina Skareby (Leuven, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie mające na celu stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej oddalającej wniosek skarżącej o udzielenie wsparcia dotyczący mobbingu, którego swoim zdaniem była ofiarą.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

C. Skareby pokrywa, poza własnymi kosztami postępowania, trzy czwarte kosztów poniesionych przez Komisję Europejską.

Komisja Europejska pokrywa jedną czwartą własnych kosztów.

____________

1 Dz.U. C 209 z 31.7.2010, s. 55.