Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. júna 2011 – AD/Komisia

(vec F-46/10)1

(Zastavenie konania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AD (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia nepriznať žalobcovi príspevok na domácnosť z dôvodu, že žalobca a jeho partner majú možnosť uzavrieť v členskom štáte právoplatné manželstvo

Výrok

1.    O žalobe netreba rozhodovať.

2.    Európska komisia znáša všetky trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 246, 11.9.2010, s. 41.