Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 4 април 2011 г. - AO/Комисия

(Дело F-45/10)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Дисциплинарно наказание - Освобождаване от длъжност - Член 35, параграф 1, буква г) и параграф 2, буква a) от Процедурния правилник - Жалба, която частично е явно недопустима и частично е явно лишена от правно основание)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: AO (Брюксел, Белгия) (представител: M. Schober, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и J. Baquero Cruz)

Предмет

От една страна, жалба за отмяна на Решение на Комисията CMS 07/046 за освобождаване от длъжност на жалбоподателя, без да се намалява пенсията му, считано от 15 август 2009 г., както и на всички приети срещу него решения в периода от септември 2003 г. до освобождаването му от длъжност, и от друга страна, искане за обезщетение

Диспозитив

Отхвърля жалбата като частично явно недопустима и частично явно лишена от правно основание.

Жалбоподателят понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 221, 14.8.2010 г., стр. 60.