Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 4. april 2011 - AO mod Kommissionen

(Sag F-45/10) 1

(Personalesag - tjenestemænd - disciplinærsanktion - fjernelse fra tjenesten - procesreglementets artikel 35, stk. 1, litra d), og artikel 35, stk. 2, litra a) - åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: AO (Bruxelles, Belgien) (ved advokat M. Schober)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels en påstand om annullation af Kommissionens afgørelse CMS 07/046, hvorved sagsøgeren med virkning fra den 15. august 2009 blev fritaget fra stillingen uden nedsættelse af pensionsrettigheder, og annullation af alle afgørelser, der blev truffet vedrørende sagsøgeren i perioden fra september 2003, og indtil han blev fjernet fra tjenesten, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Sagen afvises, idet det er åbenbart, at den delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

AO betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 221 af 14.8.2010, s. 60.