Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 4. jūnijā - Cerafogli/ECB

(lieta F-43/10)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maria-Concetta Cerafogli (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvji - L. Levi un M. Vandenbussche, lawyers)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Strīda priekšmets un apraksts

ECB lēmuma, ar kuru bija noraidītas prasītājas sūdzības attiecībā uz diskrimināciju un cieņas aizskaršanu viņas vadības uzvedības dēļ, atcelšana, kā arī prasība par zaudējumu atlīdzību

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Centrālās Bankas 2009. gada 24. novembra lēmumu, ar kuru ir noraidītas prasītājas sūdzības attiecībā uz diskrimināciju un cieņas aizskaršanu viņas vadības uzvedības dēļ, un vajadzības gadījumā atcelt 2010. gada 24. marta lēmumu, ar kuru ir noraidīta ārkārtas pārsūdzība;

tādējādi apmierināt prasītājas prasības, kas ir izteiktas administratīvajā sūdzībā, un konkrētāk:

izbeigt jebkāda veida diskrimināciju un psiholoģisko vardarbību pret M. Cerafogli, vai tā būtu mutiska vai saistīta ar darbiem, kas tiek uzdoti, un to izpildes noteikumiem;

saņemt no G. kunga rakstisku atsaukumu viņa aizskarošajiem un draudošajiem paziņojumiem;

katrā ziņā saņemt atlīdzību par nodarīto morālo un materiālo kaitējumu;

piespriest ECB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

piespriest ECB iesniegt iekšējās administratīvās izmeklēšanas pilnīgu ziņojumu ar visiem tā pielikumiem, tai skaitā sēžu protokolus. Turklāt piespriest ECB iesniegt arī visu komunikāciju starp izmeklēšanas komisiju un valdi un/vai ECB prezidentu;

uzaicināt L. kundzi, agrāko atbildētājas padomnieci sociālajos jautājumos, kā liecinieci.

____________