Language of document :

Žaloba podaná 3. júna 2010 - Skareby/Komisia

(vec F-42/10)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Carina Skareby (Leuven, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamietla sťažnosť žalobkyne týkajúca sa toho, že bola počas obdobia stráveného na regionálnom zastúpení Komisie v Kirgizstane obeťou psychologického týrania

Návrhy žalobkyne

požiadať Komisiu o predloženie správy IDOC spolu s podpornými dôkazmi,

zrušiť rozhodnutie Komisie z 23. júla 2009 a v potrebnom rozsahu aj rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________