Language of document :

Talan väckt den 11 juni 2010 - Kaser mot kommissionen

(Mål F-45/10)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ferdinand Kaser (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Schober)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan dels om ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut CMS 07/046 att avsätta den sökande från hans tjänst, utan nedsättning av pensionsrättigheterna, som trädde i kraft den 15 augusti 2009 och ogiltigförklaring av alla beslut som tagits emot sökanden under perioden från september 2003 till avsättningen från tjänsten, dels om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet CMS 07/046 på grund av trakasserier, bristfällig förvaltning och missbruk av den grundläggande rätten att yttra sig,

ogiltigförklara alla beslut som har tagits av tillsättningsmyndigheten gentemot sökanden under perioden från september 2003 till avsättningen från tjänsten på grund av trakasserier och bristfällig förvaltning på grund av åsidosättande av den grundläggande rätten att yttra sig,

möjliggöra att höra sökanden enligt artiklarna 7.1 och 24 i tjänsteföreskrifterna och hänvisa till de inlämnade begärandena i februari 2007 och i mars 2008,

bevilja en symbolisk ersättning på en (1) euro till sökanden för att ersätta den ideella och yrkesmässiga skada som han har lidit enligt klagomålet, i den mån syftet med ett sådant klagomål inte är pengar utan erkännande av den sökandes värdighet och yrkesmässiga anseende.

____________