Language of document : ECLI:EU:C:2019:199

14. března 2019(*)

„Řízení o předběžné otázce – Ochranná známka Evropské unie – Pojem ‚tvar‘ – Tvar, která dává výrobku podstatnou hodnotu – Dvojrozměrná ochranná známka – Obrazová ochranná známka představující rovněž dílo ve smyslu autorského práva – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 7 odst. 1 písm. e) bod iii) – Nařízení (EU) 2015/2424“

Ve věci C‑21/18,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (odvolací soud se sídlem ve Stockholmu jakožto odvolací soud v oblasti duševního vlastnictví a hospodářských záležitostí, Švédsko) ze dne 14. prosince 2017, došlým Soudnímu dvoru dne 11. ledna 2018, v řízení

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

proti

Svenskt Tenn AB,

SOUDNÍ DVŮR (pátý senát),

ve složení E. Regan, předseda senátu, C. Lycourgos, E. Juhász (zpravodaj), M. Ilešič a I. Jarukaitis, soudci,

generální advokát: G. Pitruzzella,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

–        za Svenskt Tenn AB B. Eliassonem a M. Jerner, jur. kand.,

–        za Evropskou komisi É. Gippini Fournierem a K. Simonssonem, jakož i E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda a G. Tolstoy, jako zmocněnci,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

1        Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o [ochranné známce Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), a tohoto ustanovení nařízení č. 207/2009 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21) (dále jen „pozměněné nařízení č. 207/2009“).

2        Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností Textilis Ltd a Ozgurem Keskinem na straně jedné a společností Svenskt Tenn AB na straně druhé ve věci týkající se toho, že navrhovatelé ve věci v původním řízení uváděli na trh interiérové dekorativní výrobky, což poškozovalo ochrannou známku, jejíž majitelkou je společnost Svenskt Tenn.

 Právní rámec

 Nařízení č. 207/2009

3        Článek 4 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Označení, která mohou tvořit [ochrannou známku Evropské unie]“, stanoví:

„[Ochrannou známkou Evropské unie] může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“

4        Článek 7 tohoto nařízení, nadepsaný „Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu“, v odst. 1 písm. e) stanoví:

„Do rejstříku se nezapíšou:

[…]

e)      označení, která jsou tvořena výlučně:

i)      tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku,

ii)      tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku,

iii)      tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu.“

 Pozměněné nařízení č. 207/2009

5        Bod 12 odůvodnění nařízení 2015/2424, kterým bylo změněno nařízení č. 207/2009, uvádí:

„Pro zajištění právní jistoty a úplného souladu práva přednosti, podle níž má dříve zapsaná starší ochranná známka přednost před ochrannými známkami zapsanými později, je nezbytné stanovit, že vymáhání práv z ochranné známky [Evropské unie] by se nemělo dotýkat práv majitelů získaných přede dnem podání přihlášky nebo dnem vzniku práva přednosti k této ochranné známce [Evropské unie]. […]“

6        Článek 7 odst. 1 písm. e) pozměněného nařízení č. 207/2009 stanoví:

„Do rejstříku se nezapíšou:

[…]

e)      označení, která jsou tvořena výlučně:

i)      tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku;

ii)      tvarem nebo jinou vlastností výrobku, které jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku;

iii)      tvarem nebo jinou vlastností výrobku, které dávají výrobku podstatnou hodnotu.“

7        Z článku 4 nařízení 2015/2424 vyplývá, že toto nařízení vstoupilo v platnost dne 23. března 2016.

 Spor v původním řízení a předběžné otázky

8        Společnost Svenskt Tenn uvádí na trh nábytek, textil a tkaniny, jakož i další dekorativní předměty.

9        V průběhu 30. let dvacátého století společnost Svenskt Tenn zahájila spolupráci s architektem Josephem Frankem, který pro ni vytvořil několik vzorů textilu a tkanin, zejména vzor s názvem MANHATTAN, který uvádí na trh a ohledně něhož tvrdí, že je majitelkou práv z titulu autorského práva.

10      Dne 4. ledna 2012 podala společnost Svenskt Tenn přihlášku ochranné známky Evropské unie u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Tato obrazová ochranná známka s názvem MANHATTAN byla zapsána pod číslem 010540268.

11      Výrobky a služby, pro něž byla uvedená ochranná známka zapsána, náležejí do tříd 11, 16, 20, 21, 24, 27 a 35 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají zejména výrobkům stínidla pro svítidla (třída 11), ubrusy a ubrousky z papíru, papírové podtácky, balicí papír, sešity na psaní nebo kreslení, plakáty (třída 16), nábytek (třída 20), pomůcky a nádoby pro domácnost a kuchyň, kartáče, sklo, porcelán a majolika neobsažené v jiných třídách (třída 21), textil a textilní zboží nezahrnuté v jiných třídách, postelové přikrývky a pokrývky na stůl (třída 24), koberce, tapety na stěny nikoliv textilní, tapety (třída 27) a službám maloobchodní služby spojené s prodejem nábytku, polštářů, zrcadel, tapet, koberců, lamp, tkanin, textilních výrobků, módního zboží, náčiní a nádob pro domácnost nebo kuchyň, stolního nádobí, skla, porcelánu, majoliky, svícnů, ubrousků z papíru, tašek, klenotů, knih a časopisů (třída 35).

12      Vyobrazení obrazové ochranné známky MANHATTAN je následující: