Language of document :

2006. július 21-én benyújtott kereset - Duyster kontra Bizottság

(F-82/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Tineke Duyster (Oetrange, Luxemburg) (képviselő: W.H.A.M. van den Muijsenbergh ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék mondja ki, hogy a kereset elfogadható, vagy másodlagosan azt, hogy az részben elfogadható;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2006. május 11-i határozatának a felperes R/91/06. sz. panaszára vonatkozó részét, vagy másodlagosan semmisítse meg részlegesen e határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére;

az előzőeken felül a felperes ismételten előterjeszti az F-18/06. sz. ügyben már előterjesztett kérelmeket.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az F-51/05.1 és az F-18/06. sz. ügyekben a felperes már vitatta azt a tényt, hogy a Bizottság neki előbb a 2004. november 1-től 2005. április 30-ig terjedő időszakra engedélyezett szülői szabadságot, ezt követően pedig 2005. november 17-i levelében a szülői szabadság kezdetét 2004. november 8-ában állapította meg.

Mivel a felperesnek ez utóbbi levél jogi minősítését illetően kételyei merültek fel, azt 2006. február 13-án egyszerre támadta meg panasszal és keresettel (F-18/06. sz.). A Bizottság egyrészt elfogadhatatlansági kifogást emelt a keresettel kapcsolatban, másrészt pedig 2006. május 11-i határozatával kimondta, hogy a panasz elfogadhatatlan.

Jelen ügyben a felperes álláspontja szerint az előzőekben foglaltak azzal járnak, hogy a 2005. november 17-i levélben foglalt határozattal szemben nincs semmilyen jogorvoslati lehetőség, és a kinevezésre jogosult hatóságnak e levélben foglalt megállapításai miatt nincs mód semmilyen kártérítésre. Ez véleménye szerint ellentétes a személyzeti szabályzattal és a tagállamok és a Közösségek közös jogelveivel.

Az elfogadhatatlanságot kimondó határozattal szembeni keresetének alátámasztására a felperes többek között a következőkre hivatkozik: i) a határozat alapjául szolgáló tényállás hibás megállapítása; ii) a személyzeti szabályzat 90. cikke tartalmának és értelmének megsértése; iii) ellentmondások fennállása; iv) a határozat világos tartalmának hiánya és pongyolasága; v) a személyzeti szabályzat 24. és 25. cikke tartalmának és értelmének megsértése; vi) az elfogadhatóság tárgykörében kialakult ítélkezési gyakorlat megsértése; vii) a Bizottság által a 2005. november 17-i levél jogi minősítésével kapcsolatban keltett bizonytalanság; viii) az arányosság, a bizalomvédelem, az egyenlő bánásmód és a jogbiztonság elvének, valamint az érdekek mérlegelése elvének megsértése, a munkáltató tájékoztatási kötelezettségének be nem tartása, a jogorvoslati jog megsértése, a törvényesség elvének és a gondos ügyintézés elvének sérelme; ix) a kinevezésre jogosult hatóság azon kijelentésére vonatkozó bizonyíték hiánya, miszerint a felperes által megfogalmazott kérelem tartalma már az F-51/05. sz. ügy részét képezi.

Az ügy érdemével kapcsolatban a felperes az általa az F-18/06. sz. ügyben felhozottakhoz nagyon hasonló jogalapokra hivatkozik.

____________

1 - HL C 154., 2006.7.1.