Language of document :

Žaloba podaná dne 24. července 2006 - Caló v. Komise

(Věc F-79/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giuseppe Caló (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí generálního ředitele GŘ Eurostat týkající se jednak reorganizace uvedeného GŘ pomocí aktů změny přidělení ředitelů a jednak zamítnutí žádosti žalobce o přidělení na jedno z volných pracovních míst ředitelů, nebo míst, která se mohou uvolnit.

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník žalované, poté, co napadl před Soudem prvního stupně Evropských společenství jednak rozhodnutí o znovupřidělení na místo hlavního poradce na GŘ svého přidělení1 a jednak rozhodnutí o zamítnutí své kandidatury na místo ředitele na tomtéž GŘ2, nyní zpochybňuje rozhodnutí žalované přijatá v rámci reorganizace GŘ Eurostat o zamítnutí jeho kandidatury na místo ředitele uvedené v oznámení o volném pracovním místě COM/2006/164 a o jmenování jiného kandidáta na toto místo.

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje porušení i) povinnosti odůvodnění, ii) článku 27 služebního řádu a iii) pravidel pro obsazování funkcí platové třídy A1 a A2, schválených žalovanou dne 18. září 1999, tak jak byla upřesněna a potvrzena stručným dokumentem o politice týkající se vyše zařazených úředníků, schváleným žalovanou dne 26. října 2004.

____________

1 - Věc T-118/04 (Úř. věst. C 118, 30.4.2004, s. 47).

2 - Věc T-134/04 (Úř. věst. C 146, 29.5.2004, s. 6).