Language of document :

EU-Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 25. januar 2008 - Duyster mod Kommissionen

(Sag F-80/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forældreorlov - ansøgning om tilbagekaldelse af forældreorloven - litispendens - åbenbart, at sagen må afvises)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Tineke Duyster (Oetrange, Luxembourg) (ved avocat van den Muijsenbergh)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 22. december 2005 om afvisning af den ansøgning, sagsøgeren indgav den 6. december 2005 med hensyn til ansættelsesmyndighedens afgørelse af 17. november 2005 vedrørende begyndelsestidspunktet for sagsøgerens forældreorlov

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 261 af 28.10.2006, s. 33.