Language of document : ECLI:EU:F:2007:237

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

19. prosince 2007

Věc F-84/06

Luigi Marcuccio

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Sociální zabezpečení – Zdravotní pojištění – Úhrada léčebných nákladů – Výslovné zamítnutí žádosti“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se L. Marcuccio, bývalý úředník Komise, domáhá zejména zrušení konkludentního rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterým byly zamítnuty jeho žádosti ze dne 20. června 2005 a ze dne 18. července 2005 směřující k tomu, aby mu byly uhrazeny různé výdaje na zdravotní péči ve výši 100 % na základě čl. 72 odst. 1 služebního řádu. Krom toho se žalobce domáhá, aby bylo Komisi uloženo, aby mu uhradila rozdíl mezi celkovou výší dotčených výdajů na zdravotní péči a částkou, která mu již byla na tomto základě uhrazena, a sice částku 89,56 eur. Konečně žalobce požaduje, aby tato částka byla zvýšena o úroky z prodlení ve výši 10 % s roční kapitalizací od 21. června 2005.

Rozhodnutí: Soud pro veřejnou službu prohlašuje svou nepříslušnost ve věci F‑84/06, Marcuccio v. Komise, aby v ní mohl rozhodnout Soud prvního stupně. O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Shrnutí

Řízení – Rozdělení pravomocí mezi jednotlivé soudy Společenství

(Služební řád Soudního dvora, příloha I, čl. 8 odst. 3; služební řád úředníků, článek 72)

Soud pro veřejnou službu, kterému byla předložena žaloba směřující proti odmítnutí poskytnout úředníkovi náhradu výdajů na zdravotní péči ve výši 100 %, na niž uplatňuje nárok z důvodu duševní choroby, kterou údajně onemocněl, je povinen na základě čl. 8 odst. 3 druhého pododstavce přílohy I statutu Soudního dvora prohlásit svou nepříslušnost ve prospěch Soudu prvního stupně, protože u Soudu prvního stupně byly podány další žaloby týchž účastníků řízení, založené na totožném právním základě a týkající se rovněž práva na náhradu výdajů na zdravotní péči ve výši 100 %. Tyto jednotlivé žaloby odpovídají jednomu a témuž sporu a svěření rozhodnutí o celém sporu jedinému soudu se jeví být v souladu s řádným výkonem spravedlnosti, jejž mají zaručit ustanovení čl. 8 odst. 3 přílohy I statutu Soudního dvora.

(viz body 8 až 16)