Language of document : ECLI:EU:F:2007:237

UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 19. decembra 2007

Vec F‑84/06

Luigi Marcuccio

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Nemocenské poistenie – Prevzatie liečebných nákladov – Výslovné zamietnutie žiadosti“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou L. Marcuccio, bývalý úradník Komisie, navrhuje najmä zrušiť implicitné rozhodnutie menovacieho orgánu, ktorým sa zamietli jeho žiadosti z 20. júna a 18. júla 2005 o poskytnutie náhrady rôznych liečebných nákladov do výšky 100 % na základe článku 72 ods. 1 služobného poriadku. Okrem toho žalobca navrhuje zaviazať Komisiu, aby mu vyplatila rozdiel medzi celkovou výškou predmetných liečebných nákladov a sumou, ktorá mu už bola z tohto dôvodu uhradená, a to sumu 89,56 eura. Napokon žalobca žiada, aby bola táto suma zvýšená o úroky z omeškania vo výške 10 % s ročnou kapitalizáciou od 21. júna 2005

Rozhodnutie: Súd pre verejnú službu sa zrieka svojej príslušnosti vo veci F‑84/06, Marcuccio/Komisia, aby vo veci mohol rozhodnúť Súd prvého stupňa. O trovách konania sa rozhodne neskôr.

Abstrakt

Konanie – Rozdelenie príslušnosti medzi rôzne súdy Spoločenstva

(Štatút Súdneho dvora, príloha I, článok 8 ods. 3; Služobný poriadok úradníkov, článok 72)

Na základe žaloby proti zamietnutiu priznať úradníkovi náhradu liečebných nákladov vo výške 100 %, na ktoré si dotknutá osoba uplatňuje nárok z dôvodu duševnej choroby, ktorou je údajne postihnutá, Súd pre verejnú službu je povinný podľa článku 8 ods. 3 druhého pododseku prílohy I Štatútu Súdneho dvora zriecť sa svojej príslušnosti v prospech Súdu prvého stupňa, ak tento posledný menovaný súd prejednáva ďalšie žaloby medzi tými istými účastníkmi konania, založené na rovnakom právnom dôvode a týkajúce sa takisto náhrady liečebných nákladov vo výške 100 %. Tieto rôzne žaloby zodpovedajú jedinému a tomu istému sporu a zdá sa, že je v súlade s riadnym výkonom spravodlivosti, ak ustanovenia článku 8 ods. 3 prílohy I Štatútu Súdneho dvora majú zaručiť, že o celom spore bude rozhodovať jediný súd.

(pozri body 8 – 16)