Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. december 2008 - Schell mod Kommissionen

(Sag F-83/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - prioritetspoints - de almindelige bestemmelser til gennemførelse af vedtægtens artikel 45)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Arno Schell (Bruxelles, Belgien) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved G. Berscheid og M. Velardo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag - principalt annullation af listerne over tjenestemænd forfremmet i forfremmelsesårene 2004 og 2005, for så vidt som sagsøgeren ikke er opført herpå, subsidiært af tildelingen af forfremmelsespoints i forbindelse med førnævnte forfremmelsesår for så vidt angår sagsøgeren

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 237 af 30.9.2006, s. 18.