Language of document : ECLI:EU:F:2008:5

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 25. januára 2008

Vec F‑80/06

Tineke Duyster

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Rodičovská dovolenka – Späťvzatie žiadosti o rodičovskú dovolenku – Prekážka začatého konania – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou T. Duyster navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie Komisie z 11. mája 2006 o zamietnutí jej sťažnosti proti rozhodnutiu Komisie z 22. decembra 2005, ktorým bola vyhlásená za neprípustnú žiadosť podaná 6. decembra 2005, ktorou žiadala o skončenie svojej rodičovskej dovolenky so spätným účinkom k 8. novembru 2004

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Prípustnosť procesných dokumentov – Posúdenie v čase predloženia dokumentu

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 114)

2.      Konanie – Námietka prekážky začatého konania

1.      Rovnako ako sa prípustnosť žaloby posudzuje v čase jej podania, prípustnosť iných procesných dokumentov, akým je aj dokument, ktorým sa vzniesla námietka neprípustnosti, sa posudzuje v čase ich podania. Takýto výklad zabezpečuje dodržiavanie zásad právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery.

(pozri bod 42)

Odkaz:

Súdny dvor: 27. novembra 1984, Bensider a i./Komisia, 50/84, Zb. s. 3991, bod 8

Súd prvého stupňa: 8. októbra 2001, Stauner a i./Parlament a Komisia, T‑236/00 R II, Zb. s. II‑2943, bod 49; 9. júla 2003, Commerzbank/Komisia, T‑219/01, Zb. s. II‑2843, bod 61

2.      Žaloba, ktorá smeruje proti tým istým účastníkom konania, sleduje rovnaký cieľ a je založená na tých istých žalobných dôvodoch ako skôr podaná žaloba, musí byť zamietnutá ako neprípustná.

(pozri bod 52)

Odkaz:

Súdny dvor: 19. septembra 1985, Hoogovens Groep/Komisia, 172/83 a 226/83, Zb. s. 2831, bod 9; 22. septembra 1988, Francúzsko/Parlament, 358/85 a 51/86, Zb. s. 4821, bod 12

Súd prvého stupňa: 14. júna 2007, Landtag Schleswig‑Holstein/Komisia, T‑68/07, neuverejnený v Zbierke, bod 16