Language of document : ECLI:EU:F:2008:5

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (första avdelningen)

den 25 januari 2008

Mål F-80/06

Tineke Duyster

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Föräldraledighet – Begäran att föräldraledigheten ska avslutas – Litispendens – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken: Talan, som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Tineke Duyster bland annat har yrkat ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 11 maj 2006, om avslag på hennes klagomål mot kommissionens beslut av den 22 december 2005 att avvisa den begäran som hon hade ingett den 6 december 2005, om att hennes föräldraledighet skulle avslutas med retroaktiv verkan från den 8 november 2004.

Avgörande: Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak. Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

1.      Förfarande – Avvisning av inlagor – Bedömning som sker med utgångspunkt i tiden för inlagans ingivande

(Förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 114)

2.      Förfarande – Invändning om litispendens

1.      På samma sätt som frågan huruvida en talan kan tas upp till sakprövning ska bedömas med utgångspunkt i tiden för ingivandet av ansökan, ska frågan huruvida andra inlagor ska avvisas – såsom en inlaga i vilken en invändning om rättegångshinder framställts – bedömas med utgångspunkt i tiden för ingivandet av dem. En sådan tolkning är förenlig med principerna om rättssäkerhet och om skydd för berättigade förväntningar.

(se punkt 42)

Hänvisning till

domstolen den 27 november 1984, 50/84, Bensider m.fl. mot kommissionen, REG 1984, s. 3991, punkt 8

förstainstansrätten den 8 oktober 2001, T‑236/00 R II, Stauner m.fl. mot parlamentet och kommissionen, REG 2001, s. II‑2943, punkt 49; den 9 juli 2003, T‑219/01, Commerzbank mot kommissionen, REG 2003, s. II‑2843, punkt 61

2.      En talan som rör samma parter och har samma föremål och grunder som en tidigare väckt talan ska avvisas.

(se punkt 52)

Hänvisning till

domstolen 19 september 1985, 172/83 och 226/83, Hoogovens Groep mot kommissionen, REG 1985, s. 2831, punkt 9; 22 september 1988, 358/85 och 51/86, Frankrike mot parlamentet, REG 1988, s. 4821, punkt 12, svensk specialutgåva, volym 9, s. 607

förstainstansrätten den 14 juni 2007, T‑68/07, Landtag Schleswig-Holstein mot kommissionen, ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 16