Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 5 февруари 2013 г. — Presset/Комисия

(Дело F-25/12)1

(Публична служба — Възнаграждение — Дневна надбавка — Условиe за предоставяне)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Paul-Henri Presset (Брюксел, Белгия) (представител: адв. P. Pradal)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Gattinara)

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на решението, с което на жалбоподателя се отказват дневни надбавки.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.Г-н Presset понася направените от него съдебни разноски, както и разноските на Европейската комисия.