Language of document :

20. veebruaril 2012 esitatud hagi – ZZ jt versus komisjon

(kohtuasi F-23/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ ja teised (esindaja: advokaat C. Mourato)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/204/10 komisjoni otsus mitte lubada hagejat järgmisesse konkursietappi.

Hageja nõuded

kohustada kostjat esitama kõik EPSO osakonna juhatajate koosolekute aruanded ja kõik komisjoni koosoleku protokollid konkursi EPSO/AD/203/10 kohta;

tühistada konkursi EPSO/AD/204/10 komisjoni 13. aprilli 2011. aasta otsused;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.