Language of document :

Жалба, подадена на 17 февруари 2012 г. — ZZ/Комисия и СЕПОЛ

(Дело F-22/12)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. L. Levi и адв. M. Vandenbussche)

Ответници: Европейска комисия и Европейски полицейски колеж

Предмет на производството

Отмяна на решенията, с които се отхвърля искането на жалбоподателя да му се предоставят надбавки за деца на издръжка и за обучение за трите деца на съпругата му за периода, през който те все още са живеели във Филипините.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда на публичната служба:

Отмяна на мълчаливия отказ от 25 март 2011 г. и на изричното решение, прието от Служба за управление и плащане по индивидуални права на 11 юли 2011 г., потвърдено с решение от 9 ноември 2011 г., с което се отхвърля жалбата, доколкото със същите се отхвърля искането на жалбоподателя да му се предоставят надбавки за деца на издръжка и за обучение за трите деца на съпругата му за периода, през който те все още са живеели във Филипините,

в резултат от това на жалбоподателя да се признае правото на посочените надбавки,

обезщетение за имуществените вреди на жалбоподателя, изразяващо се в изплащане за изминал период на надбавки за деца на издръжка и за обучение, считано от 1 април 2009 г., възлизащи приблизително на 33 673, 31 EUR, и в лихви за забава в размер на основния лихвен процент на Европейската централна банка, увеличен с два пункта,

обезщетение за неимуществените вреди на жалбоподателя в размер на 20 000 EUR,

да се осъдят ответниците да заплатят съдебните разноски.