Language of document :

Sag anlagt den 17. februar 2012 – ZZ mod Kommissionen og CEPOL

(Sag F-22/12)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgte: Europa-Kommissionen og Det Europæiske Politiakademi

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelserne om afslag på sagsøgerens ansøgning om tildeling af tilskud til børn, over for hvem der består forsørgerpligt, og af uddannelsestillæg til sagsøgerens hustrus tre børn i den periode, hvor de fortsat boede i Filippinerne

Sagsøgerens påstande

Annullation af den stiltiende afgørelse af 25. marts 2011 og af den udtrykkelige afgørelse truffet af Kommissionens lønkontor den 11. juli 2011, som blev stadfæstet ved afgørelse af 9. november 2011, om afslag på klagen, for så vidt som der heri gives afslag på sagsøgerens ansøgning om tildeling af tilskud til børn, over for hvem der består forsørgerpligt, og af uddannelsestillæg til sagsøgerens hustrus tre børn i den periode, hvor de fortsat boede i Filippinerne.

Følgelig anerkendes sagsøgerens ret til nævnte tilskud og tillæg.

Sagsøgeren tilkendes erstatning for det økonomiske tab i form af betaling med tilbagevirkende kraft af tilskuddet til børn, over for hvem der består forsørgerpligt, og af uddannelsestillæg fra den 1. april 2009, idet beløbet foreløbigt er opgjort til 33 673,31 EUR, med tillæg af morarenter beregnet på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats, forhøjet med 2 procentpoint.

Sagsøgeren tilkendes erstatning for det ikke-økonomiske tab, som er fastsat til 20 000 EUR.

Europa-Kommissionen og Det Europæiske Politiakademi tilpligtes at betale sagens omkostninger.