Language of document :

17. veebruaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon ja CEPOL

(kohtuasi F-22/12)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostjad: Euroopa Komisjon ja Euroopa Politseikolledž

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsused, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus maksta tema naise kolme lapse kohta ülalpeetava lapse toetust ja õppetoetust perioodi eest, mil nad veel Filipiinidel elasid.

Hageja nõuded

tühistada 25. märtsi 2011. aasta vaikimisi tehtud otsus ning individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti 11. juuli 2011. aasta sõnaselge otsus, mida kinnitati 9. novembril 2011 tehtud kaebuse rahuldamata jätmise otsusega, osas, milles nende otsustega jäeti rahuldamata hageja taotlus maksta tema naise kolme lapse kohta ülalpeetava lapse toetust ja õppetoetust perioodi eest, mil nad veel Filipiinidel elasid;

sellest tulenevalt tunnustada hageja õigust nimetatud toetustele;

hüvitada hagejale varaline kahju, makstes talle ülalpeetava lapse toetust ja õppetoetust tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2009 esialgses summas 33 673,31 eurot koos viivistega Euroopa Keskpanga põhiintressimääras, millele on lisatud kaks protsendipunkti;

hüvitada hagejale mittevaraline kahju, mis on hinnanguliselt 20 000 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.