Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji i CEPOL

(Sprawa F-22/12)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi, M.Vandenbussche)

Strona pozwana: Komisja Europejska i Europejskie Kolegium Policyjne

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalających wniosek skarżącego w przedmiocie przyznania mu dodatku na dziecko na utrzymaniu oraz dodatku edukacyjnego na troje dzieci jego żony za okres, gdy jeszcze zamieszkiwali na Filipinach.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji z dnia 25 marca 2011 r. oraz wyraźnej decyzji PMO (biura administracji i rozliczania uprawnień indywidualnych) z dnia 11 lipca 2011 r., potwierdzonej decyzją z dnia 9 listopada 2011 r. oddalającą zażalenie w zakresie, w jakim omawiane decyzje oddaliły wniosek skarżącego w przedmiocie przyznania mu dodatku na dziecko na utrzymaniu oraz dodatku edukacyjnego na troje dzieci jego żony za okres, gdy jeszcze zamieszkiwali na Filipinach.

w konsekwencji uznanie prawa skarżącego do ww. dodatków;

naprawienie szkody poniesionej przez skarżącego w postaci wypłaty z mocą wsteczną ww. dodatków począwszy od dnia 1 kwietnia 2009 r., tymczasowo oszacowanej na 33 673,31 EUR, wraz z odsetkami za zwłokę w stopie ustalonej przez EBC powiększonej o dwa punkty;

zadośćuczynienie za krzywdę skarżącego, szacowane na 20 000 EUR.

obciążenie pozwanych całością kosztów postępowania.