Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 19. juni 2014 – BN mod Parlamentet

(Sag F-24/12) 1

(Personalesag – tjenestemænd – annullationssøgsmål – tjenestemand i lønklasse AD14, der beklæder en stilling som kontorchef – påstand om psykisk chikane fra generaldirektørens side – udøvelse af mobilitet – afvisning af at acceptere udnævnelse til en stilling som rådgiver i et andet generaldirektorat med tab af opnormeringsbeløbet som kontorchef – afgørelse om midlertidig omplacering til en anden stilling som rådgiver – tjenestens interesse – regel om sammenhæng mellem lønklasse og stilling – erstatningssøgsmål – skade opstået som følge af en adfærd, der ikke har karakter af en afgørelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: BN (først ved advokaterne S. Rodrigues, A. Tymen og A. Blot, derefter ved advokaterne S. Rodrigues og A. Tymen)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (først ved O. Caisou-Rousseau og J.F. de Wachter, derefter ved O. Caisou-Rousseau og V. Montebello-Demogeot))

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen truffet af Europa-Parlamentets formand om at omplacere sagsøgeren inden for samme generaldirektorat i Parlamentet fra en stilling som kontorchef til en stilling som rådgiver for direktøren for et direktorat og påstand om erstatning for psykisk chikane.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Parlamentet bærer sine egne omkostninger og betaler de af BN afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 138 af 12.5.2012, s. 36.