Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 18. septembra 2014 – Cerafogli/ECB

(vec F-26/12)1

(Verejná služba – Zamestnanci ECB – Prístup zamestnancov ECB k dokumentom týkajúcim sa pracovného pomeru – Pravidlá uplatňujúce sa na žiadosti zamestnancov ECB – Konanie pred podaním žaloby – Pravidlo zhody – Námietka nezákonnosti uvedená po prvý krát v žalobe – Prípustnosť – Právo na účinnú súdnu ochranu – Rokovanie s výborom zamestnancov o prijatí pravidiel uplatňujúcich sa na žiadosti zamestnancov ECB o prístupe k dokumentom týkajúcim sa pracovného pomeru)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini a S. Lambrinoc, splnomocnení zástupcovia, D. Waegenbaur, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia ECB, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobkyne o prístup k dokumentom, ako aj návrh na náhradu škody

Výrok rozsudkuRozhodnutie z 21. júna 2011, ktorým zástupca generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva pre „Ľudské zdroje, rozpočet a organizáciu“ Európskej centrálnej banky čiastočne zamietol žiadosť o prístup k niektorým dokumentom predloženú pani Cerafogliovou 20. mája 2011, sa zrušuje.Európska centrálna banka je povinná zaplatiť pani Cerafogliovej sumu vo výške 1 000 eur.V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.Európska centrálna banka znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila pani Cerafogliová.