Language of document : ECLI:EU:F:2014:165

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 19. júna 2014

Vec F‑24/12

BN

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Úradníci – Žaloba o neplatnosť – Úradník v platovej triede AD 14 zastávajúci pracovné miesto vedúceho útvaru – Tvrdenie o psychickom obťažovaní namierené proti generálnemu riaditeľovi – Mobilita – Odmietnutie prijať vymenovanie na pracovné miesto poradcu na inom generálnom riaditeľstve so stratou zvýšenia základného platu vedúceho útvaru – Rozhodnutie o dočasnej zmene miesta pridelenia na iné pracovné miesto poradcu – Záujem služby – Pravidlo zhody medzi platovou triedou a pracovným miestom – Žaloba o náhradu škody – Ujma vyplývajúca zo správania, ktoré nemá povahu rozhodnutia“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, v ktorej BN navrhuje Súdu pre verejnú službu na jednej strane zrušenie rozhodnutia predsedu Európskeho parlamentu zo 16. januára 2012, ktorým bola ukončená jeho funkcia vedúceho útvaru na Generálnom riaditeľstve (GR) pre personál a ktorým bol s účinnosťou od 1. januára 2012 pridelený ako poradca na riaditeľstvo zdrojov rovnakého generálneho riaditeľstva, a na druhej strane, náhradu ujmy údajne spôsobenej obťažovaním a nesprávnym úradným postupom zo strany generálneho riaditeľa GR pre personál, ktorú ex æquo et bono vyčíslil na sumu 50 000 eur

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Európsky parlament znáša všetky svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť všetky trovy konania, ktoré vznikli BN.

Abstrakt

1.      Úradníci – Povinnosť starostlivosti prislúchajúca administratíve – Rozsah – Striktná povinnosť v prípade zdravotného poškodenia úradníka – Hranice

(Služobný poriadok úradníkov, článok 24)

2.      Úradníci – Preloženie – Zmena miesta pridelenia – Rozlišovacie kritérium – Spoločné podmienky

(Služobný poriadok úradníkov, článok 4, článok 7 ods. 1 a článok 29)

3.      Úradníci – Organizácia služieb – Prideľovanie zamestnancov – Zmena miesta pridelenia – Dodržiavanie pravidla zhody medzi platovou triedou a pracovným miestom – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, článok 7 ods. 1)

4.      Úradníci – Odmena – Zvýšenie základného platu spojené s funkciou vedúceho útvaru, riaditeľa alebo generálneho riaditeľa – Podmienky priznania

(Služobný poriadok úradníkov, článok 44 ods. 2)

5.      Súdne konanie – Trovy konania – Náhrada – Zohľadnenie požiadaviek spravodlivosti – Zaviazanie účastníka konania, ktorý mal vo veci úspech, na náhradu trov konania – Trovy konania, ktoré vznikli v konaní o nariadení predbežného opatrenia – Zahrnutie

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 87 ods. 2 a článok 88)

1.      Povinnosti vyplývajúce pre administratívu z povinnosti starostlivosti sú podstatne striktnejšie, keď ide o situáciu úradníka, u ktorého je preukázané fyzické alebo psychické zdravotné poškodenie. V takom prípade musí administratíva posudzovať návrhy úradníka obzvlášť ústretovo. Okrem toho lekárskej službe inštitúcie vo všeobecnosti prináleží, zvlášť keď je upozornená či už samotným dotknutým úradníkom, alebo administratívou na údajne škodlivé následky, ktoré môže mať administratívne rozhodnutie na zdravie osoby, ktorej je určené, preveriť skutočnú existenciu a rozsah udávaných rizík a informovať menovací orgán o výsledkoch jej preskúmania.

Povinnosť poskytnúť pomoc a povinnosť starostlivosti, ktoré má inštitúcia voči svojim zamestnancom, však neukladá administratíve povinnosť nebrať do úvahy svoje vlastné vnútorné pravidlá.

(pozri body 34, 35 a 44)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: rozsudok Esders/Komisia, F‑62/10, EU:F:2011:141, body 80 a 82 a tam citovaná judikatúra

2.      Zo štruktúry služobného poriadku vyplýva, že o preloženie vo vlastnom zmysle slova ide len v prípade presunu úradníka na voľné pracovné miesto. Z toho vyplýva, že každé preloženie vo vlastnom zmysle slova podlieha formálnym požiadavkám stanoveným v článkoch 4 a 29 služobného poriadku. Tieto formálne požiadavky sa naopak neuplatnia v prípade zmeny miesta pridelenia úradníka z toho dôvodu, že takýto presun nemá za následok vznik voľného pracovného miesta.

Pokiaľ však ide o ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutých úradníkov, rozhodnutia o zmene miesta pridelenia podliehajú rovnako ako rozhodnutia o preložení pravidlám článku 7 ods. 1 služobného poriadku najmä v tom zmysle, že k zmene miesta pridelenia úradníkov môže dôjsť len v záujme služby a pri dodržaní rovnocennosti pracovných miest.

(pozri body 46 – 48)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: rozsudok Clotuche/Komisia, T‑339/03, EU:T:2007:36, bod 31

Súd pre verejnú službu: rozsudok de Albuquerque/Komisia, F‑55/06, EU:F:2007:15, bod 55 a tam citovaná judikatúra

3.      V prípade zmeny pridelených pracovných úloh pri zmene miesta pridelenia úradníka, pravidlo zhody medzi platovou triedou a pracovným miestom uvedené predovšetkým v článku 7 služobného poriadku znamená porovnanie medzi platovou triedou a súčasnými úlohami úradníka, a nie porovnanie medzi jeho súčasnými a predchádzajúcimi pracovnými úlohami. Pravidlo zhody medzi platovou triedou a pracovným miestom preto nebráni tomu, aby boli rozhodnutím pridelené nové úlohy, ktoré sa síce odlišujú od predtým vykonávaných úloh a dotknutá osoba ich vníma ako zredukovanie svojich právomocí, ale sú v súlade s pracovným miestom zodpovedajúcim jej platovej triede. Skutočné zmenšenie právomocí úradníka tak porušuje pravidlo zhody medzi platovou triedou a pracovným miestom len v prípade, ak jeho nové právomoci ako celok sú jednoznačne menšie ako tie, ktoré zodpovedajú jeho platovej triede a pracovnému miestu, berúc do úvahy ich povahu, dôležitosť a rozsah. Zmena miesta pridelenia úradníka z pracovného miesta vedúceho útvaru na pracovné miesto poradcu, pri ktorej je zachovaná rovnaká platová trieda AD 14, tak rešpektuje zhodu medzi platovou triedou a pracovnými miestom, keďže, ako vyplýva z tabuľky typov pracovných miest nachádzajúcej sa v prílohe I bode A služobného poriadku, platová trieda AD 14 zodpovedá riadiacemu pracovníkovi pracujúcemu napríklad ako riaditeľ, vedúci útvaru alebo poradca.

(pozri body 57 – 59)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: rozsudok Bermejo Garde/CESE, F‑41/10, EU:F:2012:135, body 162 a 163 a tam citovaná judikatúra, ktorý je predmetom odvolania na Všeobecnom súde Európskej únie, vec T‑530/12 P

4.      Úradník vymenovaný za vedúceho útvaru, riaditeľa alebo generálneho riaditeľa v tej istej platovej triede je na základe článku 44 ods. 2 služobného poriadku povýšený o jeden platový stupeň v tejto platovej triede s účinnosťou odo dňa jeho vymenovania. Z tohto ustanovenia vyplýva, že zvýšenie základného platu sa úradníkovi vypláca z dôvodu výkonu riadiacich úloh a je viazané na výkon týchto úloh. Pokiaľ úradník prestane plniť tieto úlohy, a začne vykonávať iné úlohy, ktoré nezahŕňajú riadiace povinnosti, právo na zvýšenie základného platu zaniká.

(pozri bod 72)

5.      Podľa článku 88 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu možno účastníka konania, a to dokonca aj toho, ktorý mal vo veci úspech, zaviazať na náhradu časti alebo celých trov konania, ak to odôvodňuje jeho správanie, vrátane správania pred podaním žaloby.

Vzhľadom na to, že žalobca chcel rokovať s generálnym tajomníkom svojej inštitúcie a obrátil sa priamo na predsedu inštitúcie ako menovací orgán so žiadosťou, aby voči nemu prijal neodkladné opatrenia, pričom ani jeden z nich ho neprijal, čo u neho mohlo vyvolať pocit, že ho nechala bez pomoci jeho inštitúcia, voči ktorej preukázal lojalitu, treba rozhodnúť, že inštitúcia, ktorá má vo veci úspech, znáša svoje vlastné trovy konania, vrátane tých, ktoré jej vznikli v konaní o nariadení predbežného opatrenia, a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobcovi, vrátane trov konania o nariadení predbežného opatrenia.

(pozri body 98 a 100)