Language of document :

Acțiune introdusă la 29 martie 2022 – Regatul Spaniei/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-224/22)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamant: Regatul Spaniei (reprezentant: J. Rodríguez de la Rúa Puig, agent)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantul solicită Curții:

anularea Regulamentului (UE) 2022/1101 al Consiliului din 27 ianuarie 2022 de stabilire, pentru anul 2022, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește aplicabile în Marea Mediterană și în Marea Neagră, în ceea ce privește stabilirea (i) efortului de pescuit maxim admisibil pentru navele de pescuit cu paragate de merluciu (Merluccius merluccius) și de barbun (Mullus barbatus) în Marea Alboran, Insulele Baleare, nordul Spaniei și Golful Leon (subzonele geografice 1, 2, 5, 6 și 7), astfel cum este prevăzut în anexa III litera (c); și (ii) limitelor maxime ale capturilor de crevete din specia Aristeus antennatus în Marea Alboran, Insulele Baleare, nordul Spaniei și Golful Lion (subzonele geografice 1, 2, 5, 6 și 7), astfel cum sunt prevăzute în anexa III litera (e).

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv:

Stabilirea efortului de pescuit maxim admisibil pentru navele de pescuit cu paragate de merluciu și de barbun în subzonele geografice 1, 2, 5, 6 și 7:

nu este motivată, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2019/10221 , întrucât nu au fost specificate care sunt avizele științifice din care să rezulte capturi semnificative dintr-un anumit stoc;

cu titlu subsidiar: (i) este contrară articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul 2019/1022, în măsura în care avizele științifice examinate de Regatul Spaniei nu indică capturi semnificative dintr-un anumit stoc; și (ii) este disproporționată deoarece este vădit inadecvată pentru atingerea obiectivului urmărit prin Regulamentul nr. 2019/1022, deoarece nu respectă cerința unui aviz științific și nici coerența politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) în tripla sa dimensiune, de mediu, economică și socială, și nu este necesară deoarece există și alte măsuri alternative puse în aplicare pentru atingerea acestui obiectiv (perioade de interzicere a activităților de pescuit și selectivitate sporită a traulelor).

Al doilea motiv:

Stabilirea limitelor maxime ale capturilor de crevete din specia Aristeus antennatus în subzonele geografice 1, 2, 5, 6 și 7:

nu este motivată, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul 2019/1022, întrucât nu au fost specificate care sunt avizele științifice din care să rezulte necesitatea adoptării acestei măsuri de conservare;

cu titlu subsidiar: (i) este contrară articolului 7 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul 2019/1022, întrucât utilizarea măsurii nu a fost prevăzută de acest regulament, iar avizele științifice examinate de Regatul Spaniei nu indică necesitatea adoptării acestei măsuri de conservare; și (ii) este disproporționată deoarece este în mod evident inadecvată pentru realizarea obiectivului urmărit de Regulamentul 2019/1022, având în vedere că nu respectă cerința privind avizul științific și se suprapune cu alte măsuri de conservare, și că nu este necesară deoarece există și alte măsuri alternative puse în aplicare pentru atingerea acestui obiectiv (perioade de interzicere a activităților de pescuit, dimensiuni minime și selectivitate sporită a traulelor).

____________

1     Regulamentul (UE) 2022/110 al Consiliului din 27 ianuarie 2022 de stabilire, pentru anul 2022, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește aplicabile în Marea Mediterană și în Marea Neagră (JO 2022, L 21, p. 165).

1     Regulamentul (UE) 2019/1022 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 (JO L 172, 26.6.2019, p. 1).