Language of document :

Acțiune introdusă la 26 februarie 2021 – Republica Cehă/Republica Polonă

(Cauza C-121/21)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Republica Cehă (reprezentanți: M. Smolek, L. Dvořáková și J. Vláčil, agenți)

Pârâtă: Republica Polonă

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții de Justiție

constatarea faptului că Republica Polonă

întrucât a permis prelungirea cu 6 ani a autorizării extragerii lignitului fără evaluarea efectelor asupra mediului, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 alineatele (1) și (2) din Directiva 2011/921 coroborat cu articolul 4 alineatele (4) și (6), cu articolul 5 alineatele (1) și (2), precum și cu articolele 6, 7, 8 și 9 din directiva menționată;

întrucât a permis excluderea publicului interesat de la procedura de acordare a unei autorizații de exploatare minieră, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 6 alineatele (2)-(7), al articolului 7 alineatul (5), al articolului 8, al articolului 9 și al articolului 11 alineatul (1) din Directiva 2011/92;

întrucât a declarat că decizia privind EIM era cu aplicare imediată, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 11 alineatul (1) din Directiva 2011/92;

întrucât nu a integrat în decizia privind EIM o eventuală cale de urmat în cazul neacordării de derogări pentru corpurile de apă în cauză în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Directiva 2000/602 , nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și al articolului 4 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Directiva 2000/60;

întrucât nu a permis intervenția publicului interesat și a Republicii Cehe în procedura de acordare a unei autorizații de exploatare minieră până în anul 2026, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 6 alineatele (2)-(7), al articolului 7 alineatele (1), (2) și (5) și al articolului 8 din Directiva 2011/92;

întrucât nu a publicat autorizația de exploatare minieră până în anul 2026 și nu a transmis-o Republicii Cehe într-o formă ușor de înțeles, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2011/92;

întrucât nu a permis controlul judiciar asupra autorizației de exploatare minieră până în anul 2026, 11 alineatul (1) din Directiva 2011/92;

întrucât nu a publicat autorizația de exploatare minieră până în anul 2026, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 7 din Directiva 2003/43 ;

întrucât nu a furnizat informații complete cu privire la procedura de acordare a autorizației de exploatare minieră până în anul 2026, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul principiului cooperării loiale în sensul articolului 4 alineatul (3) TUE;

întrucât nu a luat suficient în considerare decizia privind EIM în autorizația de exploatare minieră până în anul 2026, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 2 alineatul (1) coroborat cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2011/92;

întrucât nu a prevăzut condiții de mediu suficiente în autorizația de exploatare minieră până în anul 2026, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 8a alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/92;

obligarea Republicii Cehe la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă motive întemeiate pe încălcarea Directivei 2011/92, a Directivei 2000/60 și a Directivei 2003/4, precum și a Tratatului privind Uniunea Europeană (principiul cooperării loiale).

Republica Polonă a instituit o legislație în temeiul căreia este posibilă prelungirea cu 6 ani a unei autorizații de exploatare minieră fără evaluarea efectelor asupra mediului, în temeiul căreia procedura de acordare a unei autorizații de exploatare minieră este în majoritate fără caracter public. Procedând astfel, aceasta a încălcat Directiva 2011/92.

Republica Polonă a încălcat Directiva 2011/92 întrucât a declarat că decizia referitoare la condițiile de mediu aplicabile proiectului de extindere și de prelungire a activităților de extragere în mina din Turów până în anul 2044 era cu aplicare imediată, ceea ce excludea astfel o protecție jurisdicțională împotriva acestei decizii. Pe de altă parte, Republica Polonă a încălcat Directiva 2000/60 întrucât decizia referitoare la condițiile de mediu nu acoperă în mod adecvat întreaga perioadă a proiectului din punctul de vedere al efectelor exploatării miniere asupra situației corpurilor de apă.

Republica Polonă a încălcat Directiva 2011/92 întrucât a împiedicat publicul interesat și Republica Cehă să intervină în procedura de acordare a autorizației finale de exploatare minieră a minei de lignit din Turów până în anul 2026, întrucât nu a publicat autorizația acordată și a transmis-o Republicii Cehe în mod incomplet și tardiv, întrucât dreptul polonez se opune unui control al acestei autorizații de către publicul interesat și, de asemenea, întrucât această autorizație nu ia în considerare, în mod corespunzător, evaluarea efectelor asupra mediului. Prin conduita sa, Republica Polonă a încălcat de asemenea Directiva 2003/4 și principiul cooperării loiale în sensul articolului 4 alineatul (3) TUE.

____________

1 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO 2012, L 26, p. 1).

2 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO 2000, L 327, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 6, p. 193).

3 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO 2003, L 41, p. 26, Ediție specială, 15/vol. 9, p. 200).