Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 26 februari 2021 – Get Fresh Cosmetics Limited mot Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Mål C-122/21)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i det nationella målet

Sökande: Get Fresh Cosmetics Limited

Svarandet: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Tolkningsfrågor

Ska artikel 1.2 i rådets direktiv 87/357/EEG1 av den 25 juni 1987 om tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftning om produkter som, på grund av sina yttre egenskaper, kan förväxlas med andra produkter och härigenom utgöra en risk för konsumenternas hälsa och säkerhet, tolkas så, att den definierar de varor som avses i punkt 1 i denna artikel som sådana varor som, även om de inte är matvaror, har en form, lukt, färg, utseende, förpackning, märkning, volym eller storlek som konsumenter, särskilt barn, kan förväxla med matvaror och därför stoppa dem i munnen, suga på dem eller svälja dem, vilket kan vara farligt och kan orsaka exempelvis kvävning, förgiftning eller perforation eller stopp i matsmältningsapparaten, såsom objektiva och omfattande data visat?

2)    Om den första frågan besvaras jakande, ska då den behöriga tillsynsmyndigheten i medlemsstaten ha bevisbördan?

____________

1 EGT L 192, 1987, s. 49