Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 26 februari 2021 – LB mot TO

(Mål C-120/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesarbeitsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: LB

Motpart: TO

Tolkningsfråga

Utgör artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden1 och artikel 31.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna hinder för att tillämpa en nationell bestämmelse som 194 § punkt 1 jämförd med 195 § BGB, enligt vilken rätten till årlig betald semester omfattas av en allmän preskriptionstid på tre år, vilken enligt villkoren i 199 § punkt 1 BGB börjar löpa från semesterårets slut, om arbetsgivaren inte genom relevanta uppmaningar och upplysningar faktiskt har gett arbetstagaren möjlighet att utnyttja sin rätt till semester?

____________

1 EUT L 299, 2003, s. 9.