Language of document :

A Hof van beroep te Brussel (Belgium) által 2021. március 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Proximus NV kontra Gegevensbeschermingsautoriteit

(C-129/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van beroep te Brussel

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Proximus NV

A fellebbezési eljárásban ellenérdekű fél: Gegevensbeschermingsautoriteit

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2002/58 irányelv1 12. cikkének az ezen irányelv 2. cikkének [f) pontjával] és az általános adatvédelmi rendelet2 95. cikkével összefüggésben értelmezett [(2) bekezdését], hogy a nemzeti felügyeleti hatóság – eltérő nemzeti szabályozás hiányában – az előfizető személyes adatainak maga a telefon-szolgáltató vagy harmadik félnek minősülő szolgáltatók által kiadott, nyilvánosan elérhető telefonkönyvekben és telefonos tudakozó-szolgálatatások keretében történő megjelentetésének alapjaként megkövetelheti az előfizetőnek az általános adatvédelmi rendelet értelmében vett „hozzájárulását”?

Úgy kell-e értelmezni az általános adatvédelmi rendelet 17. cikke szerinti törléshez való jogot, hogy azzal ellentétes, ha a nemzeti felügyeleti hatóság az előfizetőnek a nyilvánosan elérhető telefonkönyvekből és telefonos tudakozó-szolgáltatásokból való törlés iránti kérelmét az általános adatvédelmi rendelet 17. cikke értelmében vett törlés iránti kérelemnek tekinti?

Úgy kell-e értelmezni az általános adatvédelmi rendelet 24. cikkét és 5. cikkének [(2) bekezdését], hogy azokkal ellentétes, ha a nemzeti felügyeleti hatóság az ezekben rögzített elszámoltathatóságból azt vezeti le, hogy az adatkezelőnek megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell végrehajtania annak érdekében, hogy tájékoztassa az említett adatkezelőtől adatokat átvevő további adatkezelőket, nevezetesen a telefon-szolgáltatót és a telefonkönyv-szolgáltatást és telefonos tudakozó-szolgáltatást nyújtó más szolgáltatókat az általános adatvédelmi rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett 6. cikke szerinti hozzájárulásnak az érintett általi visszavonásáról?

Úgy kell-e értelmezni az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkének [(2) bekezdését], hogy azzal ellentétes, ha a nemzeti felügyeleti hatóság arra kötelezi a nyilvánosan elérhető telefonkönyvek és telefonos tudakozó-szolgáltatások azon szolgáltatóját, amelytől megkövetelik, hogy ne jelentesse meg valamely személy adatait, hogy tegyen megfelelő intézkedéseket a keresőprogramoknak a törlés iránti kérelemről való tájékoztatása érdekében?

____________

1 Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról [helyesen: a személyes adatok kezeléséről] és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL 2002. L 201., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 514. o.).

2 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (HL 2016. L 119., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 314., 72. o., HL 2018. L 127., 2. o., HL 2021. L 74., 35. o.).