Language of document :

Преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék (Унгария), постъпило на 3 март 2021 г. — BE/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Дело C-132/21)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Törvényszék

Страни в главното производство

Жалбоподател: BE

Ответник: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Встъпила страна: Budapesti Elektromos Művek Zrt.

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 77, параграф 1 и член 79, параграф 1 от [Регламент 2016/679]1 да се тълкуват в смисъл, че административното средство за правна защита, предвидено в член 77, представлява инструмент за упражняване на публични права, докато съдебното средство за правна защита, предвидено в член 79, представлява инструмент за упражняване на частни права? При утвърдителен отговор може ли да се направи извод, че надзорният орган, който трябва да разглежда подадените по административен ред жалби, има приоритетна компетентност да установи наличието на нарушение?

В случай че субектът на данни — според когото при обработването на отнасящи се до него лични данни е нарушен Регламент 2016/679 — упражни едновременно правото си да подаде жалба съгласно член 77, параграф 1 от посочения регламент и правото си на съдебна защита съгласно член 79, параграф 1 от същия регламент, кое тълкуване може да се счита за съответстващо на член 47 от Хартата на основните права:

a)    това че надзорният орган и съдът са длъжни да преценят наличието на нарушение независимо един от друг и вследствие на това могат включително да стигнат до различни изводи; или

б)    това че предвид правомощията, предвидени в член 51, параграф 1 от Регламент 2016/679, и правомощията, възложени с член 58, параграф 2, букви б) и г) от същия регламент, решението на надзорния орган се ползва с приоритет, доколкото се отнася до преценката за извършване на нарушение?

Трябва ли независимостта на надзорния орган, гарантирана с член 51, параграф 1 и член 52, параграф 1 от Регламент 2016/679, да се тълкува в смисъл, че при разглеждането и произнасянето по жалбата, предвидена в член 77, посоченият орган не е обвързан от окончателното решение, постановено на основание член 79 от компетентния съд, дотолкова че може включително да приеме различно решение по отношение на едно и също твърдяно нарушение?

____________

1 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ L 119, 2016 г., стр. 1).