Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) 3. marca 2021 – BE/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(vec C-132/21)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Törvényszék

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: BE

Žalovaný: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Vedľajší účastník konania: Budapesti Elektromos Művek Zrt.

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa článok 77 ods. 1 a článok 79 ods. 1 [nariadenia 2016/679]1 vykladať v tom zmysle, že správny prostriedok nápravy upravený v článku 77 predstavuje nástroj na uplatnenie verejných práv, zatiaľ čo súdny prostriedok nápravy upravený v článku 79 predstavuje nástroj na uplatnenie súkromných práv? V prípade kladnej odpovede, treba z toho vyvodiť, že dozorný orgán, ktorému prináleží rozhodovať o správnych prostriedkoch nápravy, má prednostnú právomoc rozhodnúť o existencii porušenia?

2.    V prípade, ak dotknutá osoba – ktorá sa domnieva, že jej osobné údaje boli spracované v rozpore s nariadením 2016/679 – uplatní svoje právo podať sťažnosť podľa článku 77 ods. 1 uvedeného nariadenia a súčasne svoje právo podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 79 ods. 1 tohto nariadenia, treba vychádzať z toho, že výklad v súlade s článkom 47 Charty základných práv znamená, že

a)    dozorný orgán a súd sú povinné preskúmať existenciu porušenia nezávisle a v dôsledku toho môžu dokonca dospieť k odlišným záverom, alebo

b)    rozhodnutie dozorného orgánu má prednosť, pokiaľ ide o posúdenie spáchania porušenia, vzhľadom na oprávnenia uvedené v článku 51 ods. 1 nariadenia 2016/679 a právomoci priznané článkom 58 ods. 2 písm. b) a d) tohto nariadenia?

3.    Má sa nezávislosť dozorného orgánu, zaručená článkom 51 ods. 1 a článkom 52 ods. 1 nariadenia 2016/679, vykladať v tom zmysle, že tento orgán pri postupe a rozhodovaní v konaní o sťažnosti upravenom v článku 77 nie je viazaný právoplatným rozsudkom súdu, ktorý má právomoc podľa článku 79, takže môže dokonca rozhodnúť o tom istom údajnom porušení inak?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1).