Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 23. aprīlī iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) – Norra Stockholm Bygg AB/Per Nycander AB

(Lieta C-268/21)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta domstolen

Pamatlietas puses

Prasītājs: Norra Stockholm Bygg AB

Atbildētāja: Per Nycander AB

Cits lietas dalībnieks: Entral AB

Prejudiciālie jautājumi

Vai Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1 6. panta 3. punktā un 6. panta 4. punktā ir ietverta arī prasība valsts procesuālajām normām par izpaušanas pienākumu?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai Vispārīgās datu aizsardzības regula nozīmē to, ka, lemjot par dokumenta ar personas datiem izpaušanu, ir jāņem vērā arī reģistrēto personu intereses? Vai šajā gadījumā Savienības tiesībās ir noteikta prasība, kā tieši šo vērtējumu veikt?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)