Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu 23 kwietnia 2021 r. – Norra Stockholm Bygg AB / Per Nycander AB

(Sprawa C-268/21)

Język postępowania: szwedzki

Sąd odsyłający

Högsta domstolen

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Norra Stockholm Bygg AB

Strona pozwana: Per Nycander AB

Przy udziale: Entral AB

Pytania prejudycjalne

Czy art. 6 ust. 3 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych1 skutkują również ustanowieniem w krajowych przepisach proceduralnych wymogu w zakresie obowiązków ujawniania informacji?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oznaczają, że przy wydawaniu postanowienia dotyczącego ujawnienia informacji, które wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, należy uwzględnić również interesy osób, których dane dotyczą? Czy w takich okolicznościach prawo Unii ustanawia jakiekolwiek wymogi dotyczące szczegółowego sposobu wydawania takiego postanowienia?

____________

1     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.2016, L 119, s. 1).