Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal du travail de Liège (Белгия), постъпило на 26 ноември 2020 г. — VT/Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)

(Дело C-641/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal du travail de Liège

Страни в главното производство

Жалбоподател: VT

Ответник: Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)

Преюдициален въпрос

Когато държава членка приеме решение за отнемане на статута на бежанец на основание член 11 от Директива 2011/951 , а след това го лиши от правото на пребиваване и му разпореди да напусне територията на страната, трябва ли членове 7 и 13 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни2 , във връзка с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че заинтересованото лице запазва временно право на пребиваване, както и социалните си права до произнасянето по съдебен ред по жалбата срещу решението за прекратяване на пребиваването му и за връщането му?

____________

1     Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 2011 г., стр. 9).

2     ОВ L 348, 2008 г., стр. 98.