Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Överklagandenämnden för studiestöd (Švédsko) 25. novembra 2020 – MCM/Centrala studiestödsnämnden

(vec C-638/20)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Överklagandenämnden för studiestöd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: MCM

Žalovaný: Centrala studiestödsnämnden

Prejudiciálne otázky

Môže členský štát (krajina pôvodu) v prípade dieťaťa migrujúceho pracovníka, ktorý sa vrátil, stanoviť bez ohľadu na článok 45 ZFEÚ a článok 7 ods. 2 nariadenia č. 492/20111 a vychádzajúc pritom z rozpočtových záujmov krajiny pôvodu, požiadavku väzby uvedeného dieťa s krajinou pôvodu, aby bolo možné mu priznať študentskú finančnú podporu na štúdium v zahraničí v inom členskom štáte EÚ, v ktorom predtým pracoval jeho rodič (hostiteľská krajina), ak

i)    po návrate z hostiteľskej krajiny rodič dieťaťa žil a pracoval v krajine pôvodu najmenej osem rokov;

ii)    dieťa svojho rodiča do krajiny pôvodu nesprevádzalo a od narodenia žije v hostiteľskej krajine a

iii)    krajina pôvodu stanovuje rovnakú požiadavku väzby aj pre iných štátnych príslušníkov v krajine pôvodu, ktorí nespĺňajú požiadavku pobytu a žiadajú o študentskú finančnú podporu na štúdium v zahraničí v inej krajine EÚ?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 2011, s. 1).