Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 6.10.2017 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ja I. v. D.

(asia C-586/17)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ja I.

Vastapuoli: D.

Ennakkoratkaisukysymykset

a)    Onko kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU1 (uudelleenlaadittu) 46 artiklan 3 kohta, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, esteenä järjestelmälle, jossa turvapaikka-asioita käsittelevä ensimmäisen asteen hallintotuomioistuin ei saa lähtökohtaisesti ottaa kanteen arvioinnissa huomioon turvapaikkaperustetta, jonka ulkomaalainen esittää ensimmäisen kerran sille kanteen yhteydessä?

b)    Onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, esitetäänkö tosiasiassa uusi turvapaikkaperuste eli sellainen syy kansainvälisen suojelun hakemiselle, joka perustuu määrittävän viranomaisen kansainvälisestä suojelusta tekemän päätöksen jälkeisiin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, vai salassa pidetty turvapaikkaperuste eli sellainen syy kansainvälisen suojelun hakemiselle, joka perustuu määrittävän viranomaisen kansainvälisestä suojelusta tekemää päätöstä edeltäneisiin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joita ulkomaalainen ei moitittavasti siitä huolimatta, että hän oli niistä tietoinen, ollut ilmaissut jo hallinnollisessa vaiheessa?

c)    Onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, esitetäänkö turvapaikkaperuste määrittävän viranomaisen ensimmäisestä kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksesta tekemää päätöstä koskevan, turvapaikka-asioita käsittelevässä ensimmäisen asteen hallintotuomioistuimessa nostetun kanteen yhteydessä vai myöhemmässä hakemuksessa?

Jos ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen a kohtaan vastataan myöntävästi, onko unionin oikeus silloin esteensä myös sille, että turvapaikka-asioita käsittelevä ensimmäisen asteen hallintotuomioistuin voi valita, että ensimmäisen kerran sille esitetyn turvapaikkaperusteen käsittely siirretään uuteen menettelyyn määrittävässä viranomaisessa, jotta voidaan taata asianmukainen menettely tuomioistuimessa tai estää viivästykset, joita on mahdoton hyväksyä?

____________

1 EUVL 2013, L 180, s. 60.