Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 6. októbra 2017 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I./D.

(vec C-586/17)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I.

Odporca: D.

Prejudiciálne otázky

1.a.    Bráni článok 46 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie)1 (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60) v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie systému, v rámci ktorého prvostupňový správny súd pre azylové právo pri posúdení žaloby v zásade nemôže zohľadniť dôvod na azyl, ktorý cudzinec prvýkrát uviedol až v žalobe?

1.b.    Je rozdiel, či je skutočne uvedený nový dôvod na azyl, t. j. dôvod pre požadovanie medzinárodnej ochrany zakladajúci sa na skutočnostiach a okolnostiach, ktoré nastali po rozhodnutí rozhodujúceho orgánu o žiadosti o medzinárodnú ochranu, alebo zamlčaný dôvod na azyl, t. j. dôvod pre požadovanie medzinárodnej ochrany zakladajúci sa na skutočnostiach a okolnostiach, ktoré nastali pred rozhodnutím rozhodujúceho orgánu o žiadosti o medzinárodnú ochranu, a ktoré cudzinec neoznámil, pričom mu to možno vytýkať, už v správnom konaní, napriek tomu, že o nich mal vedomosť?

1.c.    Je rozdiel, či je dôvod na azyl uvedený na prvostupňovom správnom súde pre azylové právo v rámci žaloby proti rozhodnutiu rozhodujúceho orgánu o prvej žiadosti alebo o následnej žiadosti o medzinárodnú ochranu?

2.    V prípade kladnej odpovede na otázku 1.a.: Bráni právo Únie prvostupňovému správnemu súdu pre azylové právo aj v tom, aby na účely posúdenia dôvodu na azyl, ktorý mu bol prvýkrát oznámený v žalobe, odkázal na nové konanie pred rozhodujúcim orgánom, aby tak zabezpečil riadny priebeh súdneho konania alebo zabránil neprípustným prieťahom v konaní?

____________

1 Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60.