Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 6. oktobra 2017 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I./D.

(Zadeva C-586/17)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I.

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: D.

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    a)    Ali člen 46(3) Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (prenovitev)1 (UL 2013, L 180, str. 60) v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah nasprotuje sistemu, v katerem upravno sodišče prve stopnje za azilne zadeve pri presoji tožbe načeloma ne sme upoštevati razloga za azil, ki ga tujec prvič navede v tožbenem postopku pred tem sodiščem?

b)    Je pri tem pomembno, ali se dejansko navede nov razlog za azil, to pomeni razlog za prošnjo za mednarodno zaščito, ki temelji na dejstvih in okoliščinah, do katerih je prišlo po tem, ko je organ za presojo izdal odločbo o prošnji za mednarodno zaščito, ali pa se navede zamolčani razlog za azil, to pomeni razlog za prošnjo za mednarodno zaščito, ki temelji na dejstvih in okoliščinah, do katerih je prišlo, preden je organ za presojo izdal odločbo o prošnji za mednarodno zaščito, in ki jih tujec, čeprav je za njih vedel, na način, ki mu ga je mogoče očitati, ni navedel že v upravnem postopku?

c)    Je pri tem pomembno, ali se razlog za azil pred upravnim sodiščem prve stopnje za azilne zadeve navede v okviru tožbe zoper odločbo organa za presojo o prvi prošnji za mednarodno zaščito ali v okviru take tožbe o naknadni prošnji?

2.    Če je treba na vprašanje 1.a odgovoriti pritrdilno: ali pravo Unije v tem primeru tudi onemogoča, da bi upravno sodišče prve stopnje za azilne zadeve za presojo razloga za azil, prvič navedenega v tožbenem postopku pred tem sodiščem, napotilo na nov postopek pred organom za presojo, da bi s tem zagotovilo pravilen potek sodnega postopka ali preprečilo nedopustno zavlačevanje tega postopka?

____________

1 UL 2013, L 180, str. 60.