Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 6 oktober 2017 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I mot D.

(Mål C-586/17)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I

Motpart: D.

Tolkningsfrågor

a. Utgör artikel 46.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU1 av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning) … , jämförd med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, hinder för ett system där en förvaltningsdomstol i första instans i asylärenden vid bedömningen av ett överklagande i princip inte får beakta ett asylskäl som en utlänning anför för första gången i det överklagandet?

b. Har det därvid betydelse huruvida det asylskäl som anförs är ett helt nytt asylskäl, det vill säga en grund för att begära internationellt skydd som grundas på fakta och omständigheter som tillkommit efter den beslutande myndighetens beslut angående ansökan om internationellt skydd, eller ett inte tidigare anfört asylskäl, det vill säga en grund för att begära internationellt skydd som grundas på fakta och omständigheter som uppkom före den beslutande myndighetens beslut angående ansökan om internationellt skydd och som en utlänning, trots att han kände till dessa fakta och omständigheter, underlåtit att lägga fram redan under det förvaltningsrättsliga stadiet av förfarandet?

c. Har det därvid betydelse huruvida asylskälet anförs inom ramen för ett överklagande vid en förvaltningsdomstol i första instans i asylärenden av ett beslut från den beslutande myndigheten angående en första eller en efterföljande ansökan om internationellt skydd?

Om fråga 1a besvaras jakande, utgör unionsrätten hinder även för möjligheten för en förvaltningsdomstol i första instans i asylärenden att hänskjuta prövningen av ett asylskäl som anförs för första gången i ett överklagande till en ny prövning vid den beslutande myndigheten, för att på så sätt garantera att principen om god rättsskipning iakttas eller oacceptabla förseningar undviks?

____________

1 EUT L 180, 2013, s. 60