Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 17. februārī iesniedza Danske Slagtermestre par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2020. gada 1. decembra rīkojumu lietā T-486/18 FryčDanske Slagtermestre/Eiropas Komisija

(Lieta C-99/21 P)

Tiesvedības valoda – dāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Danske Slagtermestre (pārstāvis: H. Sønderby Christensen, advokat)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija un Dānijas Karaliste

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2020. gada 1. decembra rīkojumu lietā T-486/18.

Apelācijas sūdzības pamati un galvenie argumenti

Pirmais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējā tiesa nav pareizi piemērojusi prasību par tiešu skārumu. Šī pamata atbalstam apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka tieša skāruma konstatēšanai ir pietiekami ar to, ka Danske Slagtermestre ir izklāstījusi iemeslus, kādēļ daudzpakāpju sistēmas rezultātā tās biedriem tiek radīta nelabvēlīga konkurences situācija (skat. sprieduma lietās C-622/16 P–C-624/16 P 47. un 50. punktu) 1 . Tādējādi Vispārējā tiesa ir kļūdījusies, pārsūdzētā rīkojuma 103. punktā uzskatīdama, ka Danske Slagtermestre ir jāpierāda, tieši kuri tās biedri ir tikuši skarti un tieši kādā veidā daudzpakāpju sistēma ietekmē to konkurences stāvokli.

Otrais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējā tiesa nav ņēmusi vērā faktu, ka individuāla skāruma prasība nav piemērojama lietās, uz kurām attiecas LESD 263. panta ceturtās daļas trešais gadījums. Šai ziņā apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Vispārējās tiesas rīkojumā ir pieļauta kļūda, jo, tā 103. punktā izvērtējot tiešo skārumu, Vispārējā tiesa atsaucas uz rīkojuma 71.–77. punktā ietvertajiem apsvērumiem par individuālu skārumu. Vispārējā tiesa gan rīkojuma 63. punktā, kas ir sadaļas ievadā, gan 82. punktā, kas to noslēdz, ir skaidri apgalvojusi, ka 71.–77. punkts attiecas vienīgi uz individuālā skāruma kritērijiem.

Trešais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējā tiesa nav ņēmusi vērā faktu, ka kritēriji, kurus Tiesa piemērojusi spriedumos lietās C-622/16 P–C-624/16 P, apstiprina, ka tieša skāruma prasība šajā lietā ir izpildīta. Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Danske Slagtermestre ir pareizi norādījusi, ka (i) darbības ir līdzīgas, (ii) tās biedri darbojas tajā pašā preču un pakalpojumu tirgū, kurā darbojas atbalstu saņēmušais uzņēmums, un (iii) tās biedri darbojas tajā pašā ģeogrāfiskajā tirgū, kurā darbojas atbalstu saņēmušais uzņēmums. Šajā lietā tās biedru darbības nav tikai līdzīgas, bet gan identiskas ar atbalsta saņēmēja darbībām.

Ceturtais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējā tiesa 103. punktā vārdu “pierādījusi” lieto nepareizi, jo šāda vārda lietošana ir būtisks jēdzienu “paskaidrojusi” vai “izklāstījusi” jēgas pastiprināšana. Šajā ziņā apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka nav tā, ka Danske Slagtermestre nebūtu paskaidrojusi iemeslus, kādēļ tās biedri saskaras ar daudzpakāpju sistēmas rezultātā izkropļotu konkurenci. Prasība, ka atbalsta saņēmējs ir atbrīvots no izmaksām, kuras tam parastos apstākļos rastos ikdienas darbībās, jau ir izpildīta. Tas izriet no Tiesas judikatūras (cita starpā skat. spriedumu C-172/03, Heiser, 55. punkts) 2 .

Piektais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējā tiesa katrā ziņā ir nepareizi sapratusi lietas faktus un tādēļ 71.–77. punktā ir pieļautas tiesību kļūdas. Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, pirmkārt, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu, paužot šaubas par noteiktu Danske Slagtermestre sniegto informāciju, lai gan nedz Komisija, nedz Dānijas valdība šo informāciju nav apstrīdējušas, un, otrkārt, ka Vispārējā tiesa ir kļūdījusies, ignorējot virkni svarīgu nianšu, kuras Danske Slagtermestre ir vairākkārt izklāstījusi prasības pieteikumā, atbildē un pielikumos.

____________

1 Tiesas spriedums, 2018. gada 6. novembris, Scuola Elementare Maria Montessori/Komisija, Komisija/Scuola Elementare Maria Montessori un Komisija/Ferracci (no C-622/16 P līdz C-624/16 P, EU:C:2018:873).

2 Tiesas spriedums, 2005. gada 3. marts (C‑172/03, EU:C:2005:130).