Language of document :

Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 26.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal du travail de Liège – Belgia) – VW v. Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(asia C-92/21)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuutto – Turvapaikkapolitiikka – Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteet ja -menettelyt – Asetus (EU) N:o 604/2013 (Dublin III) – 27 artikla – Siirtopäätökseen kohdistuvat oikeussuojakeinot – Muutoksenhaun lykkäävä vaikutus – 29 artikla – Siirtoja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja määräajat – Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa koskevat vaatimukset – Direktiivi 2013/33/EU – 18 artikla – Kansallinen toimenpide, jolla siirtopäätöksen kohteena olevalle hakijalle osoitetaan paikka erityisessä vastaanottoyksikössä, johon majoitetut henkilöt saavat tukea heidän siirtonsa valmistelua varten)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal du travail de Liège

Asianosaiset

Kantaja: VW

Vastaaja: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Määräysosa

Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 27 artiklaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä sille, että jäsenvaltio toteuttaa sellaisen hakijan osalta, joka on hakenut muutosta tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun päätökseen siirtää hakija toiseen jäsenvaltioon, tämän siirron valmistelevia toimenpiteitä kuten sen, että hakijalle osoitetaan paikka erityisessä vastaanottoyksikössä, johon majoitetut henkilöt saavat tukea heidän siirtonsa valmistelua varten.

____________

1 EUVL C 138, 19.4.2021