Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 28. september 2011 - AZ mod Kommissionen

(Sag F-26/10) 1

(Personalesag - forfremmelse - forfremmelsesåret 2009 - evnen til at arbejde på et tredje sprog - den omstændighed, at der er indledt en disciplinærprocedure - udelukkelse fra forfremmelsesrunden)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AZ (Thionville, Frankrig) (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Martin og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at udelukke sagsøgeren fra forfremmelsesrunden i 2009 og en påstand om, at Europa-Kommissionen tilpligtes at betale ham et beløb i erstatning for ikke-økonomisk skade

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

AZ betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 179 af 3.7.2010, s. 79.