Language of document : ECLI:EU:F:2011:20

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
(втори състав)

10 март 2011 година


Дело F-27/10


Christian Begue и др.

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Договорно наети служители — Надбавка за работници, които редовно полагат дежурства — Членове 55 и 56б от Правилника — Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 495/77“

Предмет: Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим и в областта на Договора за ЕОАЕ на основание член 106а от него, с която г‑н Begue и 17 други жалбоподатели, изброени поименно в приложението към настоящото съдебно решение, искат отмяна на решението от 2 февруари 2010 г. на органа на Комисията, оправомощен да сключва договори, с което се отхвърлят подадените по административен ред жалби срещу отказа от 3 септември 2009 г. по искането да им се изплатят със задна дата надбавки за дежурство по член 56б от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз

Решение: Отхвърля жалбата. Осъжда жалбоподателите да понесат направените от тях съдебни разноски и да заплатят съдебните разноски на Комисията.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Условия на труд — Надбавка за дежурство

(член 56б, първа алинея от Правилника за длъжностните лица; член 1, параграф 1, първа алинея от Регламент № 495/77 на Съвета)

2.      Длъжностни лица — Условия на труд — Надбавка за дежурство

(членове 55 и 56б от Правилника за длъжностните лица; член 31, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз; Директива 2003/88 на Европейския парламент и на Съвета)

1.      Длъжностните лица имат право на предвидената в член 56б от Правилника надбавка за дежурство само ако са изпълнени две условия, които подлежат на стриктно тълкуване. На първо място, съгласно посочения член 56б, първа алинея трябва от длъжностното лице да се изисква редовно да остава дежурно на работното си място или в дома си извън нормалната продължителност на работното време. На второ място, длъжностното лице трябва да работи в служба, която отговаря на някоя от характеристиките, посочени в член 1, параграф 1, първа алинея от Регламент № 495/77 за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за редовно изпълнение на задължения по дежурство, както и размера и условията за получаването му, като такива характеристики са например осъществяването на функции, свързани с безопасността и сигурността, или подпомагането на координацията в извънредни случаи и кризисни ситуации.

(вж. точки 44 и 76)

2.      Единствено от самата служба или от определена част от нея, съставена от множество длъжностни лица или служители, може да се изисква като колектив да осигурява 24-часови ефективни дежурства през цялата година и съответно това може да е основание на работещите в нея длъжностни лица и служители да се изплаща надбавката за дежурство, предвидена в член 56б от Правилника.

Всъщност във всяка служба за 24-часова помощ условията на труд трябва да се организират в съответствие с минималните норми за защита на здравето и безопасността на длъжностните лица. В това отношение член 31, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз предвижда, че всеки работник има право на ограничаване на максималната продължителност на труда, на периоди на дневна и седмична почивка, както и на платен годишен отпуск. Освен това режим на работа, който не позволява на работниците да ползват правото на междудневна почивка, дори когато става дума за договор с максимална продължителност от 80 дни годишно, не само изпразва от съдържание едно лично право, изрично предвидено от Директива 2003/88 относно някои аспекти на организацията на работното време, но и противоречи на целта на тази директива.

Оттук следва, че надбавката за дежурство, предвидена в член 56б от Правилника, компенсира не просто изискването длъжностното лице да е на разположение на институцията по всяко време, както предвижда член 55, първа алинея от Правилника, а реално възложеното на това лице конкретно задължение, а именно да полага дежурства, които да дадат възможност за непрекъсната работа на службата, в която е назначено. Ето защо понятието за редовно дежурство по смисъла на член 56б от Правилника несъмнено надхвърля понятието „на разположение“ по смисъла на член 55 от Правилника.

(вж. точки 49, 55 и 57—59)

Позоваване на:

Съд — 9 септември 2003 г., Jaeger, C‑151/02, точка 94; 14 октомври 2010 г., Union syndicale „Solidaires Isère“, C‑428/09, точки 50, 59 и 60