Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 11 март 2011 г. —Kaskarelis/Комисия

(Дело F-24/10)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1    ОВ C 161, 19.6.2010 г., стр. 58.