Language of document :

Žaloba podaná 5. mája 2010 - Begue a i./Komisia

(vec F-27/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Christian Begue (Marcy, Francúzsko) a i. (v zastúpení: A. Woimant, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamietlo žalobcom zaplatiť so spätnou účinnosťou osobitné príspevky upravené v článku 56b služobného poriadku

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie (č. R/467/09) orgánu, ktorý je oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy (OOUPZ), ktorým sa zamietli "sťažnosti" žalobcov proti rozhodnutiu z 3. septembra 2009 o zamietnutí návrhu na zaplatenie osobitných príspevkov upravených v článku 56b Služobného poriadku úradníkov so spätnou účinnosťou,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________