Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audiencia Provincial de León (Hispaania) 15. juunil 2020 – AB Volvo, DAF TRUCKS N.V. versus RM

(kohtuasi C-267/20)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Audiencia Provincial de León

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: AB Volvo, DAF TRUCKS N.V.

Vastustaja: RM

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ELTL artiklit 101 ja tõhususe põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus riigisisese õigusnormi tõlgendus, mille kohaselt ei ole viieaastane hagi esitamise tähtaeg, mis on ette nähtud direktiivi artiklis 10, ja kahju kohtulikku hindamist käsitlev artikkel 17 kohaldatavad tagasiulatuvalt, ja mille kohaselt võetakse tagasiulatuvuse arvestamise aluseks karistuse kuupäev, mitte hagi esitamise kuupäev?

2.    Kas direktiivi 2014/104/EL1 artikli 22 lõiget 2 ja mõistet „tagasiulatuv jõud“ tuleb tõlgendada nii, et selle direktiivi artikkel 10 on kohaldatav niisugusele nõudele, nagu on esitatud põhikohtuasjas ja mis esitati küll pärast direktiivi ja ülevõtmisnormi jõustumist, kuid puudutab siiski varasemaid faktilisi asjaolusid või karistusi?

3.    Kas sellise sätte nagu konkurentsiseaduse artikli 76 kohaldamisel tuleb direktiivi 2014/104/EL artiklit 17 kahju kohtuliku hindamise kohta tõlgendada nii, et tegemist on menetlusnormiga, mida kohaldatakse põhikohtuasjas, milles hagi on esitatud pärast riigisisese ülevõtmisnormi jõustumist?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta direktiiv 2014/104/EL teatavate eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral (ELT 2014, L 349, lk 1).